Motorické profily

Motorický profil se většinou sestavuje  individuálně a slouží k porovnání jednotlivých složek motorického výkonu, nejčastěji motorických schopností, případně se motorický profil sestavuje při identifikaci talentu.  Sestavením motorického profilu můžeme zjistit, jakou složku nebo oblast má testovaná osoba nejsilnější a jakou nejslabší.

Pro grafické zobrazení motorického profilu se nejčastěji používají sloupcové nebo paprskové grafy. Důležitý je výběr  indikátorů (např. testů, bodových škál, atd.), ze kterých motorický profil sestavujeme. Nemusí jít čistě jen o motorický profil, do profilu mohou být zahrnuty např. i somatické a funkční indikátory, pokud mají vysokou validitu ke sledovanému kritériu, kterým je obvykle sportovní výkon.

Příkladem je ukázka profilu výkonu z triatlonu. Výběrem jednotlivých determinant se zabývala Kovářová (2011).

Dalším příkladem je identifikace sportovního talentu dítěte, kde byly jako ukazatele vybrány: somatotyp, taktické schopnosti, rychlostní schopnosti, explozivně silové schopnosti (výbušnost), silové schopnosti, vytrvalostní schopnosti, koordinační schopnosti, rovnováhové schopnosti a flexibilita (sportanalytik.cz).

Abychom mohli profil sestavit a jednotlivé indikátory mezi sebou porovnávat, je nutné, aby byly zobrazeny ve stejných jednotkách měření. To zajistíme tak, že „hrubé“ skóre, ve kterém výsledky testu naměříme, převedeme na tzv. „standardní“ skóre.

Mezi základní standardní skóry, které jsou nejčastěji využívané, patří Z body, T body, C body a percentily. První graf z oblasti triatlonu je v T bodech, druhý z oblasti identifikace talentu je v percentilech.

Výpočet není složitý, jen k němu potřebujeme nějakou referenční skupinu, ze které získáme průměr a směrodatnou odchylku. Náš výsledek je de facto porovnáván s touto skupinou a získává body vůči této skupině. Vždycky je tedy důležité vědět, vůči jaké referenční skupině byly standardní skóry vypočítány. Vůči jedné skupině můžeme být průměrní, vůči jiné  nadprůměrní nebo naopak podprůměrní.

Výpočet standardních skórů

Z bod:

rozsah z-stupnice je přibližně od -3 do +3
aritmetický průměr = 0 bodů,
1 bod = 1 směrodatná odchylka

Z body však nelze počítat úplně slepě a je nutné se zamyslet nad tím, jestli náhodou neplatí nepřímá úměra, tj. čím lepší výkon, tím nižší číslo. V takovém případě je pak nutno Z bod vynásobit koeficientem -1. Nadprůměrný výkon musí vždy dosahovat kladných Z bodů, podprůměrný výkon musí dosahovat záporných Z bodů.

T bod:

T=50+10z
(z = Z bod)

C bod:

C=5+2z
(z= Z bod)

Percentil: